Leverandør Brugsanvisning 

Produktnavn:      Friskbeton                  Revision :  1

Udarbejdet af:  B. C. Industri ApS, Teknologi og kvalitets afdeling.   Dato:31.10.2005-11-10

I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATRIALET OG LEVERANDØREN.

Nr. 540/485 og Direktiv 91/155/EØF

Produktnavn:      Frisk beton      PR.nr.:  pt. Ikke tildelt og 93/112/EF.

Anvendelse: Byggematriale til betonkonstruktioner.

Emballage:Rotèrbiler

Leverandør: B. C.Industri ApS, Brødslevvejen 2, DK-9480 Løkken

 

2.SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Beton er sammensat af sten, sand, cement, mineralske tilsætningspulvere med puzzolane egenskaber såsom flyveaske og mikrosilika, additiver samt vand. I specielle produkter kan endvidere indgå plast- eller stålfibre. Pulvermaterialerne i beton kan indholde små mængder tungmetaller.

 

3.FAREINDIKATION Mennesker.

Frisk beton virker stærkt øjen- og hud irriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger og varige øjenskader. Arbejde med stål fiberbeton kan give rifter og sår pga. fibrene. Ved udstøbning af beton anvendes ofte maskiner og andet udstyr, som kan være forbundet med risici for arbejdsskader eller – ulykker.Miljø: Frisk beton udgør ingen væsentlig fare for miljøet. Frisk beton hærder til en fast masse, der ikke er nedbrydelig.

 

4.FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding.

Ingen særlige krav.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved forsat irritation forsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring leverandørbrugsanvisningen.

Indtagelse: Skyld straks munden og drik rigeligt mængder væske. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg skadestue. Medbring leverandørbrugsanvisningen.

 

5.BRANDBEKÆMPELSE Slukningsmidler: Ingen særlige krav.

Særlige farer: Produktet kan ikke brænde, hverken i frisk eller hærdet tilstand. I hærdet tilstand vil der dog kunne ske styrkesvigt, afskalninger eller eventuelt eksplosionsagtig opførsel. Slukningsvand, der har været i kontakt med frisk beton, kan være ætsende(basisk).

Særlige personlige værnemidler: Produktet kan ikke brænde, hverken i frisk eller hærdet tilstand. I hærdet tilstand vil der dog kunne ske styrkesvigt, afskalninger eller eventuelt eksplosionsagtig opførsel. Slukningsvand , der har været i kontakt med frisk beton, kan være ætsende ( basisk).

 

6.FORHOLDSREGLER OVER UDSLIP VED UHELD.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med øjnene samt hudkontakt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Spild af frisk beton bør ikke henkastes i naturen, men bortskaffes efter aftale med lokale myndigheder.

Metoder til oprydning: Spild kan opsamles med skovl og kost eller lignende. Beskyttelseshandsker bør anvendes. Opsamlet spild kan eventuelt genbruges.

 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: God personlig hygiejne er påkrævet ved arbejde med frisk beton. Undgå kontakt med øjne og hud. Skift tilsmudset tøj. Tekniske forholdsregler: Frisk beton hærder, og kan herefter ikke bearbejdes.

Tekniske foranstaltninger: Ingen særlige krav.

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Kan ikke vedvarende opbevares i frisk tilstand. Indtil udstøbning opbevares betonen beskyttet mod vand og andre materialer. Specielt skal kontakt med syre undgås, da syre nedbryder beton.

 

8.EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Tekniske foranstaltninger :Hvis der anvendes maskiner/udstyr ved støbning af beton, skal sikkerhedsforskrifter herfor følges. Åndedrætsværn: ikke relevant.

Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker.

Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk benyt beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Hudbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Særlige beskyttelseshandsker skal benyttes ved arbejde med fiberbeton. Benyt knæbeskyttelse, hvis man ligger på knæ under arbejdet med frisk beton.

Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder for pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe.

 

9. FYSISK_KEMISKE EGENSKABER

Udseende:Fugtig, klæbrig og klumpet masse.

Lugt: ikke relevant. pH: 10 – 12.

Kogepunktet: ikke relevant.

Flammepunkt: ikke relevant.

Eksplosionsgrænser: ikke relevant. Tæt, hærdet beton kan dog eksplodere ved brand. Grænser ukendt..

Relativ massefylde: ca. 2,3 – 2,4

Opløselighed: ikke kendt.

 

10.STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Frisk beton er ikke stabil, da den hærder til en hård masse inden for 1-10 timer.

Tilstands/materialer, der skal undgås: Kontakt med vand skal undgås, da det vil reducere betonens styrke. Syre er nedbrydende på beton. Øvrige materialer kan eventuelt ændre betonens egenskaber.

Farlige nedbrydningsprodukter: ikke relevant.

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER(SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER).

Indånding: ikke relevant.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre alvorlige ætsninger og eventuelt allergi. Øjenkontakt: Stænk kan give varige øjenskader. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig. Indtagelse: Er mindre sandsynlig på grund at produktets form. Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og marve-tarm på grund af ætsninger.

Langtidseffekter: ikke relevant.

 

12. MILJØOPLYSNINGER Mobilitet: Frisk beton er ikke flygtig og vil ikke spredes i naturen . Nedbrydelighed: Frisk beton nedbrydes ikke biologisk.

Økotoksicitet: Ingen oplysning.

 

13. BORTSKAFFELSE.

Affald i form af rester: Afleveres efter aftale med lokale myndigheder.

Affaldsfraktion 1 / 2: 58.00 / – EAK-Kode: 17010100

 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER Transportoplysninger :

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING Faremærkning:

Faremærkning: Ætsende og Lokalirriterende. R-sætninger: R-34 Ætsningsfare. S-sætninger:S24/25. Undgå kontakt med huden og øjnene. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S37 Bruge egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Danske særregler: Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Nationale reguleringer: EF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer/ til og med 26. Tilpasning) og 88/379/EØF om farlige præparater. Energiministeriets b.e.k.nr. 1065 af 30. November 2000 om klassificering, emballering, mærkning, slag, og opbevaring af kemiske stoffer og produkter

Arbejdsministeriets bekendtgørelse Nr. 540 af 2, september 1982 om stoffer og materialer samt ændringsbekendtgørelse Nr. 485 af 16. Juni1995.

AT-vejledning C.1.0.1 af oktober 2000: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljø – og Energiministeriets bek. Nr. 619 af 27. Juni 2000 om affald.

 

16. ANDRE OPLYSNINGER;

Vedr. anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15.

 

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret op oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forud-

sætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i

relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Print Friendly, PDF & Email