Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Priser/mængder
Priserne gælder pr. m3 excl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for  B. C. Industri ApS’s normale markeds område
Priserne er baseret på leverings af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for levering af mængder der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.

Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.

Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.
B. C. Industri ApS fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. Betaling

Netto kontant, medmindre der er aftalt særskilte betalingsbetingelser.  Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente.

3. Levering

Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader, Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.

4. Ændringer
Såfremt leveringstidspunktet for en leverance-/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives mindst 2 timer før det aftalte leveringstidspunkt. For leverancer med Betonpumpe skal meddelelse gives inden kl. 12.00 dagen før den aftalte levering.

5. Modtagerkontrol
Inden aflæsning skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsning foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgeseddelens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6. Beton kontrol
B. C. Industri ApS er produktcertificeret af Bureau Veritas Certification, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter,
B. C. Industri ApS’s kvalitetsstyring-system sikrer at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.
Enkelresultater samt den statistiske behandling af resultater fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation udover B. C. Industri ApS´s interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning.
B. C. Industri ApS garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til det på følgesedlen anførte specifikationer.

7. Produktanvendelighed og efterbehandling

B. C. Industri ApS er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
B. C. Industri ApS hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. B. C. Industri ApS er uden ansvar for farveforskel i løbende leverance.

8. Mangelansvar

Leverancen leveres med 5 års leverandør-ansvar for mangler i overensstemmelse med i AB 92 § 10 stk. 4.
Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet regnes 5-årsfristen fra leveringstidspunktet.
Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod B. C. Industri ApS

9. Produktansvar

B. C. Industri ApS er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
B. C. Industri ApS har tegnet en produktansvarsforsikring.
Såfremt B. C. Industri ApS måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde B. C. Industri ApS for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 10 mio. I tilfælde af en retssag er køber forpligtet til at lade sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod B. C. Industri ApS.

10. Begrænsning af ansvar
I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance herunder produktansvar omfatter B. C. Industri ApS’s ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Reklamation
Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
B. C. Industri ApS er uden ansvar for forsinkelser som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 § 24.

13. Tvister
Eventuelle tvister behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Print Friendly, PDF & Email